ESG og ansvarlighed

Vi tager vores ansvar alvorligt

Vi investerer i danske virksomheder med ambitioner om at opføre sig ansvarligt og fremme en positiv udvikling i deres respektive industrier.

To medarbejdere fra Dansk Ejerkapital taler sammen på et kontor

I Dansk Ejerkapital investerer vi som minoritetsaktionær i mindre og mellemstore danske virksomheder, som vi forventer leverer et positivt økonomisk afkast og tager samfundsansvar og miljømæssige, sociale og governance forhold (”environmental, social, governance” forhold eller ”ESG”) alvorligt. Dette mener vi er med til at sikre, at ESG-risici generelt ikke påvirker vores investeringer negativt.

Vi udøver vores aktiviteter i overensstemmelse med gældende lovgivning og med en høj standard for etisk og ansvarlig adfærd.

Vi tror på, at vores investeringer kan være med til at reducere ESG-risici, når vi arbejder med ESG som en integreret del af vores tilgang til værdiskabelse – og forhåbentlig også inspirere til at gøre en positiv forskel.

Dan Højgaard Jensen, Adm. Direktør

 

Vi arbejder derfor kontinuerligt på at forbedre ESG-forhold i vores investeringer og de relevante investeringsprocesser.

Som en del af at sikre dette over for vores investorer, porteføljeselskaber og samfundet har vi etableret en politik og en række principper om ESG og samfundsansvar.

Principper for ESG og samfundsansvar

Risici og negativ impact skal nedbringes over tid og reflektere vores holdninger om at drive ansvarlig forretning

Vi holder løbende øje med udviklingen inden for ESG og samfundsansvar i relation til vores værdikæder og stakeholders med henblik på at reducere risici og vurdere, om der vil være grundlag for øget værdiskabelse

Løsningerne skal være pragmatiske, effektive og fleksible

Bæredygtighedsindvirkninger

Vi er som investor opmærksomme på, at vores investeringer og porteføljeselskabers aktiviteter kan indebære ESG-risici. Vi er også bevidste om, at vi gennem vores bidrag til erhvervslivet kan være med til at skabe positiv udvikling blandt andet ved innovation og ansvarlig produktion samt gennemsigtighed i vores værdikæder. Selvom formålet med vores investeringer ikke er at være bæredygtige investeringer, håber vi på at kunne inspirere vores porteføljeselskaber til en kontinuerlig udvikling i positiv retning.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Disse bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrører følgende finansielle produkter:

  • Industri Udvikling III K/S, cvr. 32 94 36 08
  • Industri Udvikling IV K/S, cvr. 36 45 49 38
  • Dansk Ejerkapital V K/S, cvr. 40 68 66 06

Ingen af disse finansielle produkter falder ind under artikel 8 eller 9 i forordningen om bæredygtigheds-relaterede finansielle oplysninger (”SFDR”) (EU) 2019/2088.

De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke hensyn til EU’s kriterier for miljømæssigt bæredygtige øko-nomiske aktiviteter som omhandlet i artikel 7 i EU’s taksonomiforordning (“Taksonomiforordningen”) (EU) 2020/852.

Henvisninger til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål (“ESG”) skal fortolkes i overensstemmelse med de relevante definitioner i SFDR og taksonomiforordningen.

Vi integrerer bæredygtighedsrisiko i vores investeringsbeslutnings-proces.

I vores investeringsbeslutnings-proces vurderer vi bæredygtigheds-risici for at vurdere, om relevante ESG-begivenheder eller -forhold, hvis disse opstår, kan have væsentlig negativ indvirkning på investeringens værdi. Forud for vores investeringsbeslutning overvejer vi også, hvordan vi kan håndtere og afbøde sådanne risici.

På nuværende tidspunkt overvejer vi ikke negative virkninger af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer i hele vores investeringsportefølje i henhold til artikel 4 i SFDR.

På baggrund af en vurdering af negative virkninger af vores investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer i bred skala har vi indtil videre vurderet, at vi ikke har en væsentlig negativ indvirkning på bæredygtigheds-faktorer på enhedsniveau.

Hidtil har vi konstateret, at det ville være uforholdsmæssigt i forhold til størrelsen, arten og omfanget af vores investeringer at overveje sådanne negative virkninger på enhedsniveau.

Vi har til hensigt at begynde at overveje negative virkninger af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer konsekvent på tværs af vores investerings-portefølje i løbet af det næste år, da mere detaljeret regulering og retningslinjer samt mere pålidelige understøttende datakilder forventes at blive tilgængelige.

Sustainability-related disclosures

These sustainability-related disclosures concern the following financial products:

  • Industri Udvikling III K/S, cvr. 32 94 36 08
  • Industri Udvikling IV K/S, cvr. 36 45 49 38
  • Dansk Ejerkapital V K/S, cvr. 40 68 66 06

None of these financial products fall within article 8 or article 9 under the sustainability-related financial disclosure regulation (“SFDR”) (EU) 2019/2088.

The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities within the meaning of article 7 of EU taxonomy regulation (the “Taxonomy Regulation”) (EU) 2020/852.

References to environmental, social and governance (“ESG”) matters shall be interpreted in accordance with the relevante definitions of the SFDR and the Taxonomy Regulation.

We integrate sustainability risk in our investment decision-making process.

In our investment decision-making process, we assess sustainability risks to assess whether relevant ESG events or conditions, if these occur, could cause material negative impact on the value of the investment. Prior to our investment decision, we also consider how we can address and mitigate such risks.

At present, we do not consider adverse impacts of investment decisions on sustainability factors throughout our investment portfolio within the meaning of article 4 of the SFDR.

On the basis of an assessment of adverse impacts of our investment decisions on sustainability factors at a broad scale, we have so far found, that we do not significantly adversely impact sustainability factors at entity level. Hitherto, we have found that it would be disproportionate to the size, nature and scale of our investments to consider such adverse impacts at entity level.

We intend to start considering adverse impacts of investment decisions on sustainability factors consistently across our investment portfolio during the next year, as more detailed regulation and guidelines as well as more reliable supporting data sources are expected to become available.