ESG, ansvar og bæredygtighed

Vi tager vores ansvar alvorligt

Vi investerer i ansvarlige danske virksomheder med ambitioner om at fremme en positiv udvikling i deres respektive industrier.

To medarbejdere fra Dansk Ejerkapital taler sammen på et kontor

I Dansk Ejerkapital investerer vi som minoritetsaktionær i mindre og mellemstore danske virksomheder, som vi forventer leverer et positivt afkast og har ambitioner om at påvirke samfundsansvar og miljømæssige, sociale og governance forhold (”environmental, social, governance” forhold eller ”ESG”) positivt i deres respektive industrier.

Vi udøver vores ejerskab aktivt og tager vores samfundsansvar alvorligt. Vi udøver altid vores aktiviteter i overensstemmelse med gældende lovgivning og med en høj standard for etisk og ansvarlig adfærd.

Vi tror på, at vores investeringer kan være med til at skabe en positiv, bæredygtig forskel, og at vi kan reducere ESG-risici og negative indvirkninger, når vi arbejder med ESG som en integreret del af vores tilgang til værdiskabelse.

Dan Højgaard Jensen, Adm. Direktør

 

Vi arbejder derfor kontinuerligt på at integrere og forbedre ESG-forhold i vores investeringer og de relevante investeringsprocesser.

Som en del af at sikre dette over for vores investorer, porteføljeselskaber og samfundet har vi etableret en politik og en række principper om ESG og samfundsansvar.

Principper for ESG og samfundsansvar

Risici og negativ impact skal nedbringes over tid og reflektere vores holdninger om at drive ansvarlig forretning

Vi investerer i virksomheder, der er i gang med – eller har ambition om at bidrage positivt til – en transition til bæredygtige løsninger med respekt for individet og planeten.

Vi har respekt for miljø, sociale forhold, menneskerettigheder og god governance og compliance

Positiv impact forsøges forbedret kontinuerligt som en del af vores strategi for værdiskabelse

Løsningerne skal være pragmatiske, effektive og fleksible

Vi tager hensyn til ESG og samfundsansvar i vores værdikæder og stakeholders

Politik om ESG og samfundsansvar

For at udøve vores ESG principper og integrere ESG risici i vores investeringsbeslutninger har vi vedtaget en politik om environmental social governance (ESG) og samfundsansvar (”politikken”).

Politikken danner den overordnede ramme for vores arbejde med ESG og samfundsansvar både i henhold til Forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”disclosureforordningen”) artikel 3 og i relation til vores ambition om at være en ansvarlig investor.

Politikken bygger på principper om ansvarlige investeringer og en robust governancestruktur for vores investeringer. Det betyder, at vi søger at integrere ESG og samfundsansvar i vores due diligence processer i relevant omfang og udøver aktivt ejerskab med løbende engagement, monitorering, opfølgning, gennemsigtighed samt evaluering og ajourføring.

 

Bæredygtighedsindvirkninger

Vi er som investor opmærksomme på, at vores investeringer og porteføljeselskabers aktiviteter kan have negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer såsom klimaforandringer, arbejdstagerrettigheder eller ledelsesforhold. Vi er også bevidste om, at vi gennem vores bidrag til erhvervslivet kan være med til at skabe positiv impact blandt andet ved at øge diversitet og inklusion, bæredygtig innovation og produktion samt gennemsigtighed i vores værdikæder.

Vi tager hensyn til væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer af vores investeringsbeslutninger i takt med udviklingen inden for ESG-forhold. Vi tager dog ikke på nuværende tidspunkt metodisk hensyn til samtlige potentielt relevante negative bæredygtighedsindvirkninger eller informationer som defineret i henhold til disclosureforordningens artikel 4.

Dette har hidtil ikke været anset som proportionalt eller relevant i lyset af selskabernes aktiviteter og størrelse samt idet relevant data til understøttelse af vurdering af negative indvirkninger ofte er vanskeligt tilgængelige.

For at sikre at vores investeringer overholder vores grundlæggende ESG-principper har vi vedtaget, at vi ikke investerer i virksomheder, der:

  • Er direkte involveret i våben, tobak eller pornografi
  • Benytter uacceptable arbejdsforhold som børnearbejde, slaveri, tvangsarbejde eller andre overtrædelser af menneskerettigheder
  • Benytter bestikkelse, korruption, hvidvask af penge, skatteunddragelse eller andre fundamentale etiske eller complianceudfordringer, eller
  • Ikke har ambitioner om at bidrage til bæredygtig udvikling og transformation henimod miljømæssigt bæredygtige løsninger.

Eftersom vi vurderer potentielle negative bæredygtighedsindvirkninger ud fra de konkrete investeringscases, forventer vi at påbegynde en mere metodisk gennemgang og vurdering af negative indvirkningsindikatorer (som defineret i disclosureforordningen) i det kommende år.